ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. (2019). บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services, 44(3), 7–8. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760