พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. (2019). พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity. Journal of The Department of Medical Services, 44(3), 11–15. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763