โลหารชุน บ. (2021). ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. Journal of The Department of Medical Services, 46(3), 5–10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022