พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 5, p. 23–31, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638. Acesso em: 30 sep. 2022.