พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 3, p. 5–6, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759. Acesso em: 7 oct. 2022.