ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 3, p. 7–8, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760. Acesso em: 29 sep. 2022.