พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 3, p. 11–15, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763. Acesso em: 3 oct. 2022.