กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. Non surgical orthodontics accelerators for clear aligners. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 44, n. 2, p. 5–7, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246816. Acesso em: 28 sep. 2022.