จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 45, n. 3, p. 5–8, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564. Acesso em: 1 oct. 2022.