โลหารชุน บ. ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 46, n. 3, p. 5–10, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022. Acesso em: 9 feb. 2023.