ณัฐมนวรกุล อ. ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย: การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation; ACAI) และนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2565. Journal of The Department of Medical Services, [S. l.], v. 46, n. 4, p. 5–9, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255919. Acesso em: 30 nov. 2022.