คงแสงดาว สืบสาย. 2020. “ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19”. Journal of The Department of Medical Services 45 (1):5-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735.