ศรีสุบัติ อรรถสิทธิ์, and ธนะสิทธิชัย สมชาย. 2019. “กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน”. Journal of The Department of Medical Services 44 (6):5-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745.