พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. 2019. “แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ”. Journal of The Department of Medical Services 44 (5):23-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638.