เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. 2019. “คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน”. Journal of The Department of Medical Services 44 (4):16-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686.