พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. 2019. “Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services 44 (3):5-6. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759.