ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. 2019. “บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services 44 (3):7-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760.