พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. 2019. “พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity”. Journal of The Department of Medical Services 44 (3):11-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763.