กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2019. “Non Surgical Orthodontics Accelerators for Clear Aligners”. Journal of The Department of Medical Services 44 (2):5-7. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246816.