จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. 2021. “สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน ‘NCI Easy’ Application”. Journal of The Department of Medical Services 45 (3):5-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564.