โลหารชุน บุษกร. 2021. “ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ”. Journal of The Department of Medical Services 46 (3):5-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022.