คงแสงดาว ส. (2020) “ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19”, Journal of The Department of Medical Services, 45(1), pp. 5–8. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244744 (Accessed: 6 October 2022).