ศรีสุบัติ อ. and ธนะสิทธิชัย ส. (2019) “กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน”, Journal of The Department of Medical Services, 44(6), pp. 5–8. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745 (Accessed: 30 September 2022).