พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ (2019) “แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ”, Journal of The Department of Medical Services, 44(5), pp. 23–31. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638 (Accessed: 27 September 2022).