เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน (2019) “คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน”, Journal of The Department of Medical Services, 44(4), pp. 16–21. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686 (Accessed: 28 September 2022).