พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (2019) “Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง”, Journal of The Department of Medical Services, 44(3), pp. 5–6. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759 (Accessed: 7 October 2022).