ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (2019) “บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง”, Journal of The Department of Medical Services, 44(3), pp. 7–8. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760 (Accessed: 1 October 2022).