พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง (2019) “พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity”, Journal of The Department of Medical Services, 44(3), pp. 11–15. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763 (Accessed: 3 October 2022).