จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (2021) “สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน ‘NCI Easy’ Application”, Journal of The Department of Medical Services, 45(3), pp. 5–8. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564 (Accessed: 1 October 2022).