โลหารชุน บ. (2021) “ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ”, Journal of The Department of Medical Services, 46(3), pp. 5–10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022 (Accessed: 6 February 2023).