ณัฐมนวรกุล อ. (2022) “ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย: การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation; ACAI) และนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2565”, Journal of The Department of Medical Services, 46(4), pp. 5–9. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255919 (Accessed: 30 November 2022).