[1]
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์, “แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ”, j dept med ser, vol. 44, no. 5, pp. 23–31, Oct. 2019.