[1]
พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์, “Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง”, j dept med ser, vol. 44, no. 3, pp. 5–6, Jun. 2019.