[1]
พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง, “พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity”, j dept med ser, vol. 44, no. 3, pp. 11–15, Jun. 2019.