[1]
จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, “สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน ‘NCI Easy’ Application”, j dept med ser, vol. 45, no. 3, pp. 5–8, Jan. 2021.