[1]
โลหารชุน บ., “ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ”, j dept med ser, vol. 46, no. 3, pp. 5–10, Nov. 2021.