คงแสงดาว ส. . “ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 45, no. 1, Mar. 2020, pp. 5-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735.