ศรีสุบัติ อ., and ธนะสิทธิชัย ส. “กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 6, Dec. 2019, pp. 5-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745.