พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. “แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 5, Oct. 2019, pp. 23-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638.