พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. “Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 3, June 2019, pp. 5-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759.