ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. “บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 3, June 2019, pp. 7-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760.