พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. “พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 3, June 2019, pp. 11-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763.