กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. “Non Surgical Orthodontics Accelerators for Clear Aligners”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 44, no. 2, Apr. 2019, pp. 5-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246816.