โลหารชุน บ. “ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 46, no. 3, Nov. 2021, pp. 5-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022.