ณัฐมนวรกุล อ. “ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย: การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation; ACAI) และนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2565”. Journal of The Department of Medical Services, vol. 46, no. 4, Jan. 2022, pp. 5-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255919.