คงแสงดาว สืบสาย. “ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19”. Journal of The Department of Medical Services 45, no. 1 (March 30, 2020): 5–8. Accessed October 5, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735.