ศรีสุบัติ อรรถสิทธิ์, and ธนะสิทธิชัย สมชาย. “กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 6 (December 30, 2019): 5–8. Accessed October 5, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745.