พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. “แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 5 (October 1, 2019): 23–31. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638.