พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. “Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 3 (June 1, 2019): 5–6. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759.