ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. “บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 3 (June 1, 2019): 7–8. Accessed October 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760.